• IMG_0935

Çeňňek görnüşi Suwuklandyrylan gaz silindrleri we awtoulag tigirleri partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Atylan partlaýjy enjamyň üsti bilen üznüksiz işleýän asma enjam
Atyjy partlaýjy arassalaýjy enjamyň üstünden asylgy, üznüksiz görnüşi, basgançak görnüşini we ýygnamak zynjyryny öz içine alýar.
Adaty programmalar
• degirmeni aýyrmak we masştab, şeýle hem pos
• Burçlary we terezini aýyrmak
• Gum galyndylaryny aýyrmak
• surfaceerüsti çişligiň ýokarlanmagy
Fatadawlygyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin gabyk atyň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Önümleriň beýany

1.Çykyşlary, kebşirlenen konstruksiýalary, ýasalan we basylan bölekleri we dürli çylşyrymly bölekleri (silindrleri, çeşmeleri goşmak bilen) we ş.m. partlamagy, üstüňizi arassalamak, guýulýan çägeleri we örtükleri aýyrmak, üstüni berkitmek (mikro işlemek), boýagdan öň ýüzüňi çişirmek, we ş.m.
2.Öňünden deslapky zatlar aýratyn ýa-da aýlanýan göterijä asylan toparda bolup, konweýer arkaly enjama iberilýär.Bejerilen zatlaryň aýlanmagy, olaryň ýüzüne az girip bolýan bölekleri netijeli bejermegi üpjün edýär.Enjamyň jaýy aşaga çydamly kauçuk we ZGMn13 bilen goralýar.
Maşynlar sargyt arkaly öndürilip bilner, turbinalaryň ýöriteleşdirilen ululygy, mukdary we güýji, asma konweýer görnüşi, aýlanýan asma kuwwaty.Göçüriji we trolleýbus sürüjisi alyjynyň talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.

Önümleriň maglumatlary

Q37 seriýaly asma görnüşdäki ok partlaýjy maşyn

Görnüşi

 

Iş böleginiň agramyny arassalamak(kg)

 

 

Iş böleginiň ululygyny arassalamak(mm)

 

 

Partlama göwrümi(kg / min)

 

 

Ses götermek(T / sag)

 

 

Aýrylyşýan ses

(T / sag)

 

 

Jemi kuwwat(kw)

 

 

Ventilýasiýa mukdary

(m3/ sag)

 

377-nji sorag

500

Φ600×1200

2×200

24

24

22.5

4000

Q376B

600

Φ700×1200

2×200

24

24

23.5

4000

377-nji sorag

800

Φ1000×1600

2×250

30

30

39.65

5000

377-nji sorag

1000

Φ1200×1800

2×250

30

30

47.5

5000

3737-nji sorag

2000-nji ýyl

Φ1400×2200

3×250

45

45

56.2

9000

377-nji sorag

3000

Φ1600×2300

3×250

45

45

65.45

11000

377-nji sorag

5000

Φ1800×2500

4×250

60

60

85.45

14000

377-nji sorag

10000

Φ3000×3000

5×250

75

75

97.65

16000

Optionsükleme opsiýalary

SADSAD

“Puhua” üstünden demirýol atýan partlaýjy maşynlar köp sanly programma we iş bölegi şekilleri we ululyklary üçin ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary
• Köpugurly transport tehnologiýasy
• efficientokary täsirli partlama tigirleri
• Birnäçe maşynyň ululygy we üýtgeýşi bar
Goýmalar
• degirmeni aýyrmak we masştab, şeýle hem pos
• Burçlary we terezini aýyrmak
• Gum galyndylaryny aýyrmak
• surfaceerüsti çişligiň ýokarlanmagy
Fatadawlygyň güýjüni ýokarlandyrmak üçin gabyk atyň
Goýmalarda partlama arassalaýjy kebşirlenen polatdan ýasalan önümler, arassalaýjy we birmeňzeş birleşdiriji diast bölekleri we dinamiki taýdan güýçlendirilen komponentler bar.Kiçijik komponentleriň ýa-da ýeke-täk uly, agyr iş böleklerini bejermek mümkin.

Bu çeýeligi birnäçe aýratyn aýratynlyk bilen gazanylýar:
Partlaýjy tigirler
Partlama tigirleri gysga bejerginiň wagtyna, ýokary öndürijiligine we ýokary partlama prosesine mümkinçilik berýän gaty täsirli abraziw öňünden tizlenmäni üpjün edýär.
Aýlanma we yrgyldama
Doly gurşap almak üçin, çeňňek göterýän iş bölegi aýlanýar we partlaýyş şkafynyň dürli nokatlaryny iýmitlendirýän üç awtomatiki iş ýerinde awtomatiki saklanýar.Bu aýlanma we yrgyldama prosesi, hatda gaty çylşyrymly iş bölekleriniň hem ýüzüne ýetmek kyn, ygtybarly we takyk bejerilip bilinjekdigini aňladýar.
Çeňňek we götermek opsiýalary
Ulag ulgamy dürli agramlar üçin döredilip bilner.Saýlaw hökmünde, amatly ýeňillik we howpsuzlyk üçin integral zynjyr göterijiler bilen çeňňek götermek mümkin.
Specialörite aýratynlyklar we opsiýalar
Amal
Iş bölekleri aýlanýan çeňňeklere el bilen ýa-da partlaýyş şkafyna awtomatiki usulda demir ýol ulgamyna iberilýär.Partlama sikli öňünden kesgitlenen programma we partlama wagtyna laýyklykda işleýär.
Adaty maşyn
Ulanylan abraziw we jerimeler partlama şkafynyň aşagyndaky abraziw kolleksiýanyň üstünden düşýär we nurbat konweýer arkaly çelek liftine we abraziw meliorasiýa bölümine iberilýär.Meliorasiýa bölüminde ulanylýan abraziw jerime we hapalaýjy maddalardan bölünip, abraziw silosyna gaýtarylýar.
Abraziw meliorasiýa usullary
Abraziw arassalamagy gowulandyrmak üçin, meselem, alýumin çyralaryny bölmek üçin, meliorasiýa bölümi bilen abraziw silosyň arasynda wibro elek gurlup bilner.
Döküm / agyr programmalar üçin wariant
Wibro konweýer, çäge we agyr hapalaýjylary ulanylýan abraziwden maksatly arassalamak / bölmek üçin nurbat konweýerini çalşyp biler.Enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin gumy aýyrmak üçin konweýer iň oňat magnit bölüji bilen gurulmalydyr.Soňra abraziw öňküsi ýaly howa ýuwujy bölüjä geçýär.
Vibro konweýer
Adaty nurbat konweýeriniň ýerine, partlaýjy şkafdan çelek liftine abraziw daşamak üçin wibro konweýer ulanylyp bilner.Wibro konweýerde oturdylan elek, jerimeleri abraziwden aýyrýar.Tozany aýyrmak üçin konweýer merkezi maşynyň tozan süzgüji bilen baglanyşdyrylýar.
Vibro elek
Päsgelçiliksiz partlama prosesi üçin abraziw arassalamak üçin wibro elek ulanylýar.Wibro elek abraziw meliorasiýa bölüminden soň ulanylýar we partlama prosesine täsir etmezligi üçin alýuminiý diastastiki iş böleklerinden ýalpyldawuk bölejikleri elewizordan alýar.Elek silosyň üstünde oturdyldy.Iki wibro-hereketlendiriji bilen herekete getirilýär we sarsdyryjy elek ýaly hereket edýär.Islenilmeýän jerimeleriň nyşana alynmagy, amallara uýgunlaşdyrylan toruň ululygy bilen gazanylýar.Jerimeler awtomatiki usulda bir gapda berilýär.Gapdal flaplar ýeňillik we tehniki hyzmat üçin eleklere aňsat girmäge mümkinçilik berýär.
Magnit bölüji
Magnit bölüji maşynyň könelmegini azaltmak we abraziw sarp etmegi azaltmak arkaly girdejiligiňizi ýokarlandyrýar.Dökümlerdäki galyplar we ýadro çägeleri partlama wagtynda aýrylýar.Highokary aşgazanyň döremegine sebäp bolany üçin, ferro-magnit abraziwinden çalt we täsirli bölünmeli.Bu magnit bölüjide ýerine ýetirilýär.Düzülip bilinýän magnit meýdanlary we elek gutusy bolan iki rulon, galyplary we ýadro çägelerini we gaýtadan ulanylýan abraziwden jerime salýar, şeýlelik bilen agramyň diňe 0,2% galar.Bu könelmegi we abraziw sarp etmegi azaldýar we siziň üçin has girdejili bolýar.

1 (37)
jpg (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň