• India Q69 series steel plate profile shot blasting machine

Partlaýjy maşyn

 • Tumble belt shot blasting machine sent to Chengdu

  Çengdu iberilen kemerden ýykylan partlaýjy maşyn

  Häzirki wagtda içerki Çengdu müşderisi tarapyndan düzülen ýykylan guşak partlaýjy maşyny öndürmek we işe girizmek tamamlandy we eltip bermäge taýýarlanýar.Aşakda eltip beriş sahypamyzyň suraty: Q32 seriýaly tumbel guşakly partlaýjy maşyn su üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Types and characteristics of shot blasting machine

  Atylan partlaýjy maşynyň görnüşleri we aýratynlyklary

  Polatdan atmagyň görnüşleri 1. Polatdan atylýan polat poladyň gatylygy adatça HRC40 ~ 50, gaty metallary gaýtadan işlemek, dürli gatylygy HRC57 ~ 62 çenli ýokarlandyryp bolar.Olaryň berkligi gowy, toruň hyzmat möhleti çoýun demirden birnäçe esse, amaly tehnologiýa bolsa ...
  Koprak oka
 • Q265 sandblasting room sent to Colombia

  Kolumbiýa iberilen Q265 çäge daş otagy

  Häzirki wagtda Kolumbiýada adaty öndürilen Q265 seriýaly çägelik çadyrymyzyň önümçiligi tamamlandy we ibermek üçin gaplanýar.Bu çägeli çadyry özleşdiren müşderi ýerli awtoulag öndürijisidir we bu çäge çüýşesini uly polat we demir çarçuwalary arassalamak üçin ulanarlar we ...
  Koprak oka
 • The composition of roller pass-through shot blasting machine

  Atylan partlaýjy maşynyň rolikiniň düzümi

  Rolikden geçýän partlaýjy maşyn, esasan, arassalaýyş otagyndan, rolik stolundan, partlaýjy enjamdan, ok aýlanyş ulgamyndan (lifti, aýyryjy, nurbat konweýerini we ok geçiriji turbany goşmak bilen), tozany aýyrmak, elektrik gözegçiligi we beýleki böleklerden durýar.1. Roo arassalamak ...
  Koprak oka
 • How to choose the steel shot of the shot blasting machine

  Atylan partlaýjy maşynyň polat okuny nädip saýlamaly

  Polat sim kesilen we polatdan ýasalan polat, häzirki wagtda partlaýjy maşynlarda iň köp ulanylýan abraziwdir.Käbir ýagdaýlarda ikisini ulanyp bolýar.Käbir ulanyjylar iki abraziwini deňeşdirip bilerler.Bularyň hemmesi mümkin.Emma käbir talap edilýän önümçilikde tapawutlar bar ...
  Koprak oka
 • Daily problems and troubleshooting methods of shot blasting machine

  Gündelik problemalar we atyş partlaýjy maşynyň näsazlyklaryny düzetmek usullary

  Gündelik näsazlyklar we atyş partlaýjy maşynyň näsazlyklaryny düzetmek usullary 1-nji näsazlyk: Atylan partlaýjy maşynyň kellesi göterilmezligi Atylan partlaýjy maşynyň kellesiniň zyňylmazlygy esasan uzak wagtyň, çalgy ýagynyň ýeterlik däldigi we tertipsiz gurulmagy bilen ýüze çykýar.Şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Peru sandblasting room installation completed

  Peruda çägeli otagy oturtmak tamamlandy

  Şu ýylyň başynda Peruda bir müşderi tarapyndan düzülen kiçijik çäge çüýşesini oturtmak tamamlandy.Gapydan gapy gurmak we işe girizmek üçin daşary ýurda gitmek wagtlaýyn mümkin bolmaýandygy sebäpli, onlaýn gurnama görkezmelerini kabul etdik we ýörite ar ...
  Koprak oka
 • The main components of the hook shot blasting machine

  Çeňňek partlaýjy maşynyň esasy bölekleri

  Çeňňek partlaýjy enjamyň esasy bölekleri, partlaýjy enjam, lift, bölüji we konweýer.Her bölek çeňňegiň tutuş prosesinde aýrylmaz rol oýnaýar.Atylan partlaýjy tigir, çeňňek partlaýjy maşynyň esasy bölegi.Ol ýerde ...
  Koprak oka
 • The working principle of the shot blasting machine for the inner and outer walls of the steel pipe

  Polat turbanyň içki we daşarky diwarlary üçin partlaýjy maşynyň iş prinsipi

  Polat turbanyň içki we daşarky diwarlary üçin atylan partlaýjy enjam, rolik stoly üçin yzygiderli geçýän partlama we pos aýyrmak enjamlary hökmünde hem bellidir.Senagat önümçiliginiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin, atylan partlamadan soň polat turbanyň üstü ...
  Koprak oka
 • The composition and principle of sandblasting room

  Çäge otlaýan otagyň düzümi we ýörelgesi

  Partlama kabinalary, hatda iň uly partlama şkafy üçinem gaty uly işleri dolandyrmak üçin döredilen uly çäge çüýşeli otagdyr.Partlama kamerasynda iş bölegi we operator bar.Toz ýygnaýjy ulgam görnükliligi üpjün edýär;dikeldiş polunyň abraziw ulanylýan a ...
  Koprak oka
 • Cleaning scheme of large steel pipe shot blasting machine

  Uly polat turba atýan partlaýjy maşynyň arassalaýyş shemasy

  Uly polat turbalary atýan partlaýjy maşynyň arassalaýyş shemasy 1. Uly göwrümli inçe polat turba atýan partlaýjy maşyn, arassalaýyş döwründe polat gurluş bölekleri ýa-da polat, elektrik bilen dolandyrylýan sazlaýjy enjam bilen arassalaýjy enjam otagynda ýerleşýän ýere iberilýär. ...
  Koprak oka
 • Sandblasting room sent to Thailand

  Taýlanda iberilen çägeli otag

  Düýn, Taýlandly müşderimiz tarapyndan düzülen uly göwrümli çäge çüýşesi gaplandy we iberildi.Bu çägelik otagy, müşderi tarapyndan işlenmeli iş bölegine görä düzülendir.Müşderi atylan partlaýjy enjam bilen ilki bilen maslahatlaşdy, sebäbi iş bölegi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3