• IMG_0935

Uly awtoulag korpusy we konteýner poslary üçin çäge partlaýyş otagy

Gysga düşündiriş:

Gum partlaýjy otagy awtomatiki abraziw gaýtadan işlemek
Bu prosesi talap edýän pudaklara şular girýär: Polat öndürijiler;Gurluşyk enjamlary;Demirýol;Polat tanklar;Trailer;Nebit ýatak enjamlary;Gämi gurluşygy “Qingdao Puhua”, her bir müşderiniň ykdysady önümçiligini, howpsuzlygyny we daşky gurşaw meselelerini kanagatlandyrmak üçin özboluşly partlama otagyny dizaýn etmäge mümkinçilik berýän dürli görnüşli pol dizaýnlaryny we otag konfigurasiýalaryny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Gum partlaýyş otagy
Qingdao Puhua pudagy ýokary hilli, ygtybarly partlama otagy enjamlary bilen üpjün edýär
1.Gum partlaýan kabinet / gum partlaýyş otagy, esasan, örtügiň hilini ýokarlandyrmaga we has ýokary anti-anti, ýalpyldawuk we ýalpyldawuk metal ýüzüni almak üçin polatdan posly ýeri, posly gatlagy we polatdan ýasalan zynjyry aýyrmak üçin uly polat gurluş böleklerini, gämi, ýük awtoulag şassisini arassalamak üçin niýetlenendir. poslama öndürijilik.Ok atmagyň ýokary öndürijiligini üpjün etmek we diwary goramak üçin otagyň diwaryna üweýişe çydamly rezin oturdylýar.
2.Gum / ok partlaýyş stendi, korpuslary, peçleri, gazanlary we ýel elektrik böleklerini partlatmakda giňden ulanylýan uly göwrümli gurluşlar üçin amatlydyr Uly desgalar partlaýyş otagynyň içinde hereket edýän awtoulaglarda hereket edip biler.
3.Partlama otagynda iş bölegine atylýan abraziw, şeýle hem operatoryň howpsuzlygy üçin yşyklandyryş we howa çalşygy bar.Abraziw we ýerüsti bölejikleriň garyndysy (ýagny boýag çipleri, ýerüsti pos, degirmen şkalasy we ş.m.) pol meliorasiýa ulgamy tarapyndan ýygnalyp, gaýtadan ulanylýan abraziw galyndylardan aýyrmak üçin klassifikatorlara getirilýär.Gaýtadan ulanylýan abraziw partlaýjy maşynyň üstündäki gapda saklanýar we aýlawyň täzeden başlamagyna taýyn.

Önümleriň maglumatlary

Gum partlaýan otagyň düzümi

Esasy bölekler

Gum partlaýyş kamerasy

Gum (atylan) Saklaýjy Hopper

Gum partlaýjy enjam

Aýyryjy

Abraziw gaýtadan işlemek ulgamy

Yşyklandyryş ulgamy

Tozcollektor

Polat grkesel

Trolleý ulgamy

Elektrik dolandyryş ulgamy

Abraziw gaýtadan işlemek ulgamy

Parametr

Gaýtadan işlemek ulgamy

El bilen gaýtadan işlemek

Autoarym awtomatik gaýtadan işlemek

Buraw konweýerini gaýtadan işlemek

Gyryjylary gaýtadan işlemek

Sorujy gaýtadan işlemek

Görnüşi

El bilen

-Arym awtoulag

Awtomat

Awtomat

Awtomat

Çukur zerurlygy

Gursak ýok

Kiçijik çukur

Çuň çukur

Kiçijik çukur ýa-da çukur ýok

Çukur ýa-da kiçi çukur ýok

Netijelilik

Pes

Pes

Beýik

Beýik

Beýik

Kuwwat sarp etmek

Pes güýji

Pes güýji

Orta

Orta

Beýik

Bejerişbölekleri

Kiçijik

Kiçijik

Mehaniki bölekler

Gyryjy we mehaniki bölekler

Ary balybölekleri

Zähmet gymmaty

Has köp

Has köp

Az

Az

Az

Önümleriň ulanylyşy

20140714_185345
20140117164612954

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň